Existujú dôveryhodné štúdie o účinnosti biorezonančnej metódy?

Autor: Hans Brügemann, vedúci inštitútu regulačnej medicíny, Gräfeling pri Mníchove Nemecko 

Úvod

V rámci dôkazu účinnosti liekov a medicínskych prístrojov sa v dnešnej dobe často používa Termín "Evidence-Based Medicine" (ďalej EBM). Tento Termín popisuje stupeň vedeckej preukázateľnosti a výpovednej hodnoty. Dôkazný charakter sa vzťahuje na metódu poznania, najmä na usporiadanie vedeckej štúdie, dnes taktiež nazývanej "design". 

Pre roztriedenie úrovne preukázateľnosti sú navrhnuté rôzne schémy. Tu citujeme 8-stupňovú schému podľa American Hearth Association (AHA):

Klasifikácia "Level of Evidence" podľa American Hearth Association (AHA):, modifikované podľa W.F.Dicka: Evidence based emergency medicine (skrátene reprodukované)

Úroveň 1 štatisticky signifikantne randomizovaná, kontrolovaná štúdia (dvakrát slepá) alebo metaanalýza
Úroveň 2 štatisticky nesignifikantné randomizovaná, kontrolovaná štúdia(dvakrát slepá) alebo metaanalýza
Úroveň 3 Prospektívna, kontrolovaná, ale nenáhodná kohortná štúdia
Úroveň 4 Retrospektívna, nenáhodná kohortná štúdia alebo prípadová štúdia
Úroveň 5 Priebežné štúdie na pacientoch
Úroveň 6 Experimenty na zvieratách a mechanistické modelové štúdie
Úroveň 7 Rozumné extrapolácie existujúcich dát
Úroveň 8 Racionálna domnienka

Zdravotné poisťovne, úrady súdy majú často extrémne požiadavky a ako dôkaz účinnosti v poslednej dobe uznávajú iba stupeň 1, teda náhodné, kontrolované dvojité slepé štúdie. To je veľmi obmedzený pohľad, ktorý nie je objektívny. Tu záleží na názore a interpretácii právnikov vo farmaceutickom priemysle a nie na názore lekára. Úrady by potom viac dbali na odporúčania politikov. Medicína by sa redukovala na prírodnú vedu. Randomizované, dvojité slepé štúdie by boli preferované čím ďalej tým viac. Pravda často leží uprostred alebo záleží na viacerých uhloch pohľadu. Priebežné štúdie na pacientoch môžu byt zaťažené veľkou subjektívnou chybou a potom nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu. Pri indikáciách s nepatrným spontánnym kolísaním minimálnej tendencii k spontánnemu zlepšeniu je tento typ štúdie veľmi preukazný. V tomto zmysle nie je rozhodujúce mierne zlepšenie sennej nádchy počas sezóny, ale vyliečenie alebo výrazné zlepšenie veľkého počtu pacientov.

Dr Volker W.. Rahlfs, C. Sat (RSS), vedúci Inštitútu pre analýzu dát a pokusného plánovania, založeného v r. 1966 (Data Analysis & Study Planning) bol požiadaný aby vypracoval posudok na predložené štúdie o biorezonančnej terapii BICOM. Dr Rahlfs má štyridsaťročnú skúsenosť ako bioštatistik v odbore klinických výskumov a bol poradcom a posudzovateľom pre 140 farmaceutických firiem a univerzitných inštitútov. Jeho rukami prešlo cez 400 štúdií z Nemecka a zo zahraničia. Doktorovi Rahlfsovi boli odovzdané štúdie o použití biorezonančnej terapie BICOM. Vo svojom posudku používa vyššie menovanú 8-úrovňovú klasifikáciu EBM.

Na následujúcich riadkoch sú stručne predstavené spomínané štúdie a ich zaradenie do jednotlivých úrovní. (Tj zhodnotenie ich vedeckého dôkazného charakteru)


Stručný popis štúdií, ich výsledky hodnotenia

Štúdia č. 1

Popis štúdie: jednoskupinová kohortná štúdia s 204 pacientmi s diagnózou Alergia rôzneho typu.
Autor štúdie: Schumacher P.
Výsledok štúdie: Výsledky tejto štúdie sú v našich kruhoch všeobecne známe, napriek tomu by som jej výsledky rád predstavil v kruhovom diagrame:

Studia 1
Výťah z hodnotenia: Biometrické / Medicínske - pri tejto diagnóze je spontánne vyliečenie veľmi zriedkavé. Uzdravenie po akejkoľvek terapii nie je známe. Preto je vyliečenie v 83% prípadoch vysoko presvedčivé (už 15% vyliečenie by bolo klinicky významné).

Štúdia č. 2

Popis štúdie: Prospektívna, kontrolovaná nenáhodná štúdia s dvoma skupinami. 213 pacientov s ošetrením BICOM, 87 pacientov s kortikoidmi antialergickými liekmi. Štúdia na pacientoch s astmou.
Autor štúdie: Yang JINZHOU und Zhang Li, Centrum pre prevenciu a ošetrenie astmy, detská klinika mesta Jinan, Čína Výsledok štúdie: Výsledky ošetrenia boli po 6 mesiacoch klasifikované ako:
1. viditeľný účinok (bez príznakov)
2. zlepšenie
3. účinné (ľahká redukcia symptómov)
4. bez účinku

 

Ošetrenie prístrojom BICOM 2000                                ošetrenie medikamentmi

Výťah z hodnotenia: Ošetrenie konvenčnou medikamentóznu liečbou je aspoň v ošetrení symptómov v najkrajnejšom prípade účinné. Žasneme že BICOM vykazuje rovnakú alebo lepšiu účinnosť.
Design: Úroveň 3. Design má vysoký stupeň, takže výsledky musia platiť ako dôkaz účinnosti.


Štúdia č. 3

Popis štúdie: jednoskupinová kohortná štúdia. Pozorovanie priebehu 154 alergikov v období 6/2002-1/2004. Ošetrované boli dermatitída, nádcha, alergická konjunktivita, astma. Bezprostredne pred terapiou ani počas nej neboli podávané žiadne antialergiká.
Autor štúdie: Yuan Zo, Huang Jialu, Wang Haiyan und Yu Chunyan, Ústav Pediatrie  Xian, Central Hospital, Xi'an, Čína
Výsledok štúdie: Po ošetrení bolo 120 zo 154 pacientov (cca 78%) úplne vyliečených (6 mesiacov bez príznakov). Nevyskytli sa žiadne nežiaduce účinky.

Studia 3
Výťah z hodnotenia: jedná sa o diagnózy, u ktorých je možné konvenčnou medikáciou iba potlačiť príznaky, pritom často za cenu hojných vedľajších účinkov (Napr. kortikoidy).
Výsledky boli sledované a posudzované 6 mesiacov po vykonanej terapii.
Design: Úroveň 4-5

Štúdia č. 4

Popis štúdie: skupinové štúdie, kde bolo priebežne sledované 1639 pacientov s rôznymi typy alergií.
Auto štúdie: štúdia bola vykonaná na pediatrii Centrálnej nemocnice Xi'an, Čína.
Výsledok štúdie: jedná sa o pacientov liečených bežnými medikamentami praktický bez úspechu.

Choroba  

Celkový
počet
prípadov  

Vyliečených Viditeľne 
účinné   
Účinné   Neúčinné Vyliečených
v %
Celková 
účinnosť
v %     
Ekzémy 188 176 8 94  97 
Žihľavka  352  266  42  30  15  75  87 
Kontaktná dermatitída 158  137  12  87  94 
Neurodermitis  55  30  10  55  70 
Potenie  183  160  10  12  87  93 
Alergická nádcha  165  140  14  85  94 
Astma  187  155  24  83  86 
Spastické svalové kontrakcie    146  120  20  82  96 
Alergická konjuktivitída  80  66 10  83  95 
Neurodermatitída  125  103  16  82  95 
Celkom 1639 1353  145 95 46     
V %   100% 82,6%  8,8%  5,8% 2,6%  83% 91% 

Výťah z hodnotenia: Pacienti boli liečení rôznymi medikamentami iba s malým úspechom. 6 mesiacov bez príznakov po terapii BICOM znamená vyliečenie najmenej pre toto časové obdobie. Spontánne vyliečenie, placebo-efekt a podobne nemôžu vysvetliť taký percentuálny počet vyliečených pacientov.
Design: Úroveň 4-5

Štúdia č. 5

Popis štúdie: jednoskupinová kohortná štúdia, 200 pacientov a 248 vyplnených dotazníkov odoslaných poštou. Pacienti s dlhodobou anamnézou a rôznymi typmi predchádzajúcich ošetrení: alergicky podmienené kožné ochorenia, (neurodermatitída, ekzémy, svrbenie), alergické zápaly spojiviek, alergické ochorenia čriev, alergické ochorenia dýchacích ciest, peľové alergie.
Autor štúdie: Hennecke, J.
Výsledok štúdie: Procedúry boli vykonané bez karencie alergénov.Výťah z hodnotenia: Aj napriek možnému skresleniu výsledku však môžeme vychádzať z prevažujúceho počtu pacientov bez príznakov (80,6% odpovedí pri dotaze poštou). Počet asymptomatických alebo zlepšených pacientov rozhodne nemožno vysvetliť placebo efektom alebo chybnou diagnózou.
Design: Úroveň 4-5

Štúdia č. 6

Popis štúdie: Prospektívna, randomizovaná, dvojramenná štúdia s 2 paralelnými skupinami (2x14 pacientov s poškodením pečeňovej bunky. Zúčastneným pacientom boli spomínané ochorenia diagnostikované najmenej pred jedným rokom.
Autori štúdie: R. Machowinski, Gerlach, I.
Výsledok štúdie: Hodnoty enzýmov v mediáne zostali v kontrolne skupine bezo zmeny, teda patologické, kým v skupine pacientov ošetrovaných prístrojom BICOM došlo v mediáne k výraznému zlepšeniu. Jednotlivé hodnoty boli u väčšiny pacientov normalizované. Rozdiely medzi skupinami sú podstatné a štatisticky signifikantné 
Výťah z hodnotenia: Táto štúdia ukazuje nielen významné odlišnosti od referenčnej skupiny, ale efekt je značný a má medicínsky význam. Vďaka dizajnu tejto realizovanej štúdie (úroveň 1) je účinnosť v tejto indikácii zrejmá a štatisticky jednoznačná.
Obrázok A: Štúdia 6 - laboratórne hodnoty pečeňových enzýmov GOT

  

Obrázek B: Štúdia 6 - laboratórne hodnoty pečeňových enzýmov GPT

Obrázok C: Štúdia 6 - laboratórne hodnoty pečeňových enzýmov GT

Design: Úroveň 1

Štúdia č. 7

Popis štúdie: dve skupiny športovcov, nerandominizované, v skupine 12 pacientov so syndrómami z preťaženia z vrcholového športu.
Autori štúdie: Papež, B.J. Barovič, Fakultná nemocnica Maribor, Slovinsko, Ústav Lekárskej rehabilitácie.
Výsledok štúdie: Kontrolná skupina bola liečená pomocou ultrazvuku, ďalej kryoterapiou a elektrickou stimulačnou terapiou. V experimentálnej skupine bola použitá iba terapia na prístroji BICOM.

Obrázok A: Štúdia 7

  
Kontrolná skupina                                                     Bicom-skupina

Obrázok B: Štúdia 7

  

Výťah z hodnotenia: Podľa 8-stupňovej škály evidenčnej úrovne má štúdia dizajn úrovne 2, teda značnú dôkaznú silu. V tomto zmysle je účinnosť štatisticky signifikantne dokázaná. Účinnosť je vzhľadom k úrovni tiež výrazná, nielen dobou trvania terapie, ale aj vo vzťahu ku skóre bolesti.
Design: úroveň 2

Štúdia č. 8

Popis štúdie: Kontrolovaná predklinická štúdia in-vitro. Zhrnutie in-vitro modulácia fagocytárnej aktivity ľudských polymorfných jadrových leukocytov terapiou BICOM. Terapiou prístrojom BICOM pri použití rôznych programov prešlo celkom 50,000 krvných vzoriek.
Autor štúdie: štúdiu vykonala O. Osadchaya et al. z Inštitútu Kavetzkého pre experimentálne patológiu, onkológiu a rádiobiológiu Národnej akadémie vied Ukrajiny.
Výsledok štúdie: Fagocytárna aktivita ľudských fagocytov v darcovskej krvi bola terapiou BICOM štatistický signifikantne zmenená. Štúdia in-vitro - kontrolovaná štúdia.

                                         Regumed, Vedecká štúdia, 1999

Prvý stĺpec ukazuje počet fagocytov v darcovskej krvi. Do vstupného pohárika bola vložená krv v 10 skúmavkách, vo výstupnom poháriku bolo práve tak 10 ampuliek s rovnakou krvou dárcu. Ošetřenie prebehlo pomocou rôznych terapeutických programov, A aAi znamenajú druh terapie, priradené čísla znamenajú zosilnenie. Nasledujúce 4 stĺpce
ukazujú počet aktivovaných fagocytov vždy po jednej terapii BICOM.
Výťah z hodnotenia: Štúdia jasne ukazuje rôzne reprodukovateľné výsledky pri rozdielnych parametroch programov, kedy fagocytárna aktivita ľudských fagocytov v darcovskej krvi bola terapiou BICOM štatistický signifikantne zmenená.
Design: Úroveň 1

Štúdia č. 9

Popis štúdie: Kontrolovaná, predklinická štúdia. Vyšetrenie regenerácie imunitného systému rádioaktívne ožiarených myší.
Autor štúdie: Dr. Sakharov et al.
Výsledok štúdie:

  
ter. sk. 1: Ai 0,8 F-priebeh 18s a H 0,1 + Di 0,5 - 879Hz  /  ter. sk. 2: Ai 1 F-priebeh 18s a Ai 18 - 1,15kHz

Výtah z hodnotenia: imunita myší, oslabená rádioaktivitou v Černobyle bola vďaka terapii BICOM štatisticky signifikantne a relevantne upravená na normálnu hodnotu.
Design: Úroveň 1

Štúdia č. 10

Popis štúdie: Porovnávacia diagnostická štúdia BICOM. Biorezonančný test vs. Prick - test. Bolo testovaných 31 probantov Prick-testom a BICOM testom na citlivosť voči roztočom a rastlinám (trávy, oliva, drnavec).
Autori štúdie: Giannazo P., Valenti S., Puzzo D., v odbore fyziológia, katedra biofyziky, Univerzita Catania
Výsledok štúdie: Bolo vykonaných štyrikrát 31 dvojitých identifikácii.
Senzitivita prístroja BICOM je 0,84 (95% VB: 0,72 - 0,92). Špecificita je 0,66 (95% VB: 0,53-0,78). Tieto obe veličiny definujú "korektne pozitívny" a "korektne negatívny" výsledok testu.
Youden index zhŕňa obe dohromady a je presne 0,5 (95% VB: 0,34 - 0,64). Hraničná hodnota 0 = falošne pozitívne 1,0 = pravdivo pozitívne.
Výťah z hodnotenia: Biometrické hodnotenie - prístrojom BICOM je možné objektívne vykonávať alergické testy. Bola by žiadúca ďalšia štúdia, ktorá by porovnávala presnosť Prick-testu a BICOM-testu a bola by vyhodnotená vzhľadom k "zlatému štandardu".
Design: Úroveň 1

Štúdia č. 11

Popis štúdie: jednoskupinová kohortná štúdia s presne definovanými kritériami účinnosti. Štúdia s 79 pacientami bola dostatočne dimenzovaná. Do štúdie sú zahrnuté ekzémy, dermatitída, žihľavka a lupienka.
Autor štúdie: Dr. Du Xia et al.
Výsledok štúdie: uzdravenie 74,7% ošetrených prípadov, viditeľný účinok bol pozorovaný v 89,9% prípadoch.

Studia 11
Výťah z hodnotenia: Účinnosť bola hodnotená podľa 4 - stupňovej škály. Sledovanie 1 rok po terapii je pozoruhodne dlhé a zvyšuje dôveryhodnosť výsledkov štúdie v zmysle EBM.
Design: Úroveň 5

Štúdia č. 12

Popis štúdie: Jednoskupinová kohortná štúdia s presne definovanými kritériami účinnosti. Štúdia zahŕňa celkom 150 pacientov, z toho 95 pacientov s astmou a nosným katarom, 20 pacientov so samostatnou astmou, 25 pacientov s nosovým katarom, 5 pacientov s kožným ekzémom a 5 pacientov s inou alergiou.
Autor štúdie: Dr Y. Feng et al.
Výsledok štúdie: Účinnosť bola skúmaná pomocou 3 - bodovej stupnice. V 60,7% bolo pozorované vymiznutie príznakov. Všeobecná účinnosť bola zistená v 94,7% prípadoch, pričom v tejto štúdii je pozorovaný ešte dlhodobý terapeutický efekt. Ošetrenie pozostávalo z 5-8 sedení. Ošetrenie je považované za skončené až vtedy, keď všetky alergie sú pri novom teste negatívne. Doba sledovania bola tiež 5-8 sedení.

Studia 12
Výťah z hodnotenia: Výpis z biometricky-medicínskeho posudku: napriek absencii kontrolnej porovnávacej skupiny je účinnosť presvedčivá, úspechy vysoko prevyšujú očakávaný náhodne dosiahnutý efekt. Dôveryhodnosť konečnej diagnózy je podporená odkazom na relevantné kritériá.
Design: Úroveň 5

Štúdia č. 13

Popis štúdie: Randomizovaná, kontrolovaná prospektívna štúdie s paralelnými skupinami. Do tejto štúdie bolo vzatých 181 pacientov s alergickou nádchou a alergickou bronchiálnou astmou.
Pacienti boli rozdelení na 3 skupiny.
SKUPINA 1: BICOM ošetrené deti s prvozáchytem ťažkostí
SKUPINA 2: BICOM ošetrené deti, u ktorých bola predchádzajúca medikamentózna terapia neúspešná
SKUPINA 3: Kontrolná skupina, deti s prvozáchytom ťažkostí, medikamentózna terapia
Autor štúdie: Dr S. Huang et al.
Výsledok štúdie:

  

Výťah z hodnotenia: Účinnosť štúdie bola hodnotená 3 bodovou stupnicou: zreteľný účinok, účinné, neúčinné. Zastúpenie jednotlivých stupňov účinnosti je zrejmé z vyššie uvedených grafov. Táto štúdia je vďaka porovnávacej skupine zaradená do evidenčnej úrovne 1-2.
Design: Úroveň 1 - 2

Štúdia č. 14

Popis štúdie: jednoskupinová kohortná štúdia. Tejto štúdie sa zúčastnilo 56 pacientov všetkých vekových skupín so žihľavkou.
Autor štúdie: Dr M. Xu et al.
Výsledok štúdie: Výsledky boli zhodnotené podľa 4 stupňovej škály: uzdravenie, viditeľný účinok, účinné (s recidívou), neúčinné

  
Výťah z hodnotenia: Zaujímavé je rozdelenie podľa vekových skupín, kde najvyššia účinnosť 90% je u 1-15 ročných pacientov, nasledujú 16-30 roční s 69%. Táto štúdia bola zaradená do evidenčného stupňa 5.
Design: Úroveň 1 - 2

Štúdia č. 15

Popis štúdie: jednoskupinová kohortná štúdia s 54 pacientami všetkých vekových skupín so žihľavkou (urtikária).
Autor štúdie: Zhang X. et al.
Výsledok štúdie: Úspešnosť tejto štúdie je 66,67% (40,75 + 25,92), Ako vyplýva z nasledujúceho grafu.Výťah z hodnotenia: Výťah z biometricky medicínskeho hodnotenia - opäť je predložená jednoskupinová kohortná štúdia s definovaným kritériom účinnosti. Design sa opäť podobá obvyklej, v Nemecku používanej, observačnej štúdie (použitému pozorovaniu) (AWB) so závermi, ktoré boli popísané v práci Du X et al. Štúdia je s 54 pacientmi dimenzovaná dostatočne. Ako je samotnými autormi poznamenané, doba sledovanie štúdie nie je dostatočná.
Design: Úroveň 5

Súhrnné hodnotenie


Záverom píše posudzovateľ k predloženým štúdiám:

Všetky doterajšie štúdie a výskumné práce poukazujú na to, že účinky terapie na prístroji BICOM nie sú len štatisticky signifikantné (dokázateľné v zmysle náhodnej štatistiky). Tieto terapie sú interpretované v klinickej spojitosti ako účinné. Nežiaduce účinky, najmä zhoršenie stavu, neboli nájdené v žiadnej štúdii.

Tu diskutované a hodnotené práce zodpovedajú v princípe meradle kvality univerzitnému výskumu. Nie je tu pravidlom úroveň 1 s kontrolovanými dvojito slepými štúdiami. Toto meradlo kvality sa v súčasnosti požadované iba v oblastiach výskumu liečiv. Predložené podklady zodpovedajú požiadavkám na klinické hodnotenie medicínskych produktov. (K tomu R.
Prestel, Požiadavky na klinické hodnotenie "známych" medicínskych produktov z pohľadu menovaného miesta, Medizintechnik, 121 (2001) 9-13.)

Ďalej posudzovateľ uvádza vo svojom zhrňujúcom posudku:

Je celosvetovým štandardom zverejniť vlastné výsledky, ak sú i nízke úrovne dôveryhodnosti a - ako je v spomínanom posudku praktizované - vyvodiť dôkaznú silu z opakovateľnosti. Praktický na znamená, že také štúdie nízkej validity budú brané ako dostatočne preukazné, pokiaľ iní autori - tiež v štúdiách nízkej validity - dôjdu k rovnakým výsledkom.

Táto všeobecne známa technika externej validity je použitá v tu posudzovanej štúdii autorov Huan S. et al. (2005), J. Yang Zhang (2004) Zhang X. et al. (2005). Menovaní autori tu vo svojich publikáciách už nájdené výsledky porovnávajú s výsledkami iných autorov.

Zhrnutie:

Tieto štúdie, vykonané metódou BICOM, boli posúdené renomovanými znalcami Dr Volkerom Rahlfsom, C. Stat. (RSS) a Dr med. Andreasom Rozehnalom (IDV, Institut für Data Analysis a Study Planning) nasledovne:

4 štúdiám bola priradená úroveň 1
1 štúdii bola priradená úroveň 1-2
1 štúdii bola priradená úroveň 2
1 štúdii bola priradená úroveň 3
4 štúdiám bola priradená úroveň 4-5
4 štúdiám bola priradená úroveň 5

Všetky klinické štúdie boli vykonané, bez toho aby sme o nich boli vopred informovaní. To presvedčivosť predložených štúdií ešte zvyšuje. Môžeme teraz povedať, že účinnosť biorezonančnej metódy BICOM je teraz dokázaná? Áno.

Kto neuznáva tieto závery, ignoruje predložené štúdie.

Literatúra:

Štúdie vykonali poprípade zverejnili (literatúra v originále):

1. P. Schumacher: Biophysikalische Therapie der Allergien, Handbuch zu den natürlichen Heilweisen und besonderen Therapierichtungen, Hrg. O. Ausserer, Reihe ZDN, Alfred & Söhne, Meran, 1992, S. 139-144; und Sonntag-Verlag, Stuttgart, 1994, Seite 125-133;

2. Yang Jinzhi und Zahng Li, Forschungszentrum des Kinderklinikums der Stadt Jinan der Provinz Shandong für Prävention und Behandlung von Asthma; beglaubigte Übersetzung aus Maternal and Child Health Care of China, 2004, CN 22-1127/R;

3. Yuan Ze, Huang Jioh, Wang Haiyan und Y. Chunyan. Department of Pediatrics of Xian, Central Hospital Hi’an: Original Publikation in Chinesisch mit Übersetzung Maternal und Child Health Care of China, 2004;

4. Ze Y. und Haiyan W., Pädiatrie des Zentralkrankenhauses von Xi’an Stadt, China: Klinische Ergebnisse mit dem BICOM 2000 Bioresonanzgerät, Vortrag auf einem Kongress des Med. Arbeitskreises Bicom Therapie in Fulda April/Mai 2005;

5. J. Hennecke: Energetische Allergietherapie – Möglichkeiten und Erfahrungen mit der Bicom Bioresonanztherapie; Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 35, (1994) 427-432; und Zwei Jahre Erfahrung mit der Allergie-Therapie ohne Karenz – Auswertung einer statistischen Studie, praktische Konsequenzen: Kolloquium des Internationalen Medizinischen Arbeitskreises Bicom Therapie vom 1. bis 3. Oktober 1993 in Fulda;

6. R. Machowinski und I. Gerlach: Prospektive, randomisierte Studie zur Überprüfung der Behandlungserfolge mit patienteneigenen Schwingungen (BICOM) bei Leberzellschädigungen, Vortrag anlässlich des Symposiums in Fulda am 16.4.1996; Herausgeber: Int. Med. Arbeitskreis BICOM Resonanz-Therapie (IMA BRT) – 0063; 04/06 15

7. B. Papez und Barovic, Lehrkrankenhaus Maribor, Slovenien, Abt. Medizinische Rehabilitation, Leitung Prim. Dr. sci, Dr. med. Zmago Turk: Bericht über die Verwendung der BICOM ResonanzTherapie beim Überforderungs-/Überlastungs-Syndrom von Hochleistungssportlern;

8. O. Sakharov, D. Lednyiczky, Kavetzky-Institut für Experimentelle Pathologie, Onkologie und Radiobiologie der Staatlichen Akademie der Wissenschaften der Ukraine: Zusammenfassende Darstellung der In-vitroModulation der Phagozytose-Aktivität von menschlichen polymorphkernigen Leukozyten durch BICOM ResonanzTherapie, Wissenschaftliche Studien, Institut für Regulative Medizin, 1999;

9. D. Sakharov, Z. Savtsova et al.: Untersuchung zur Rekonstitution des Immunsystems radioaktiv kontaminierter Mäuse mittels BICOM Resonanz-Therapie; Wissenschaftliche Studien, Institut für Regulative Medizin, 1999;

10. E. Giannazo, S. Valenti, D. Puzzo, Fachbereich Physiologie, Lehrstuhl für Biophysik der Universität von Catania: Forschungsbericht 2002;

11. Du Xia, Liu Yuanxia, Yang Jinzhi: Klinische Beobachtung über 79 Behandlungsfälle gegen allergische Hautkrankheiten mittels Bioresonanz; Chin. Journal of Practical Medicine, Vol. 4, Nr. 3, März 2005 (Beglaubigte Übersetzung);

12. Y. Feng et al.: Die klinische Beobachtung der Heilwirkung mit Bioresonanztherapiegerät in 150 Fällen der Kinder-Allergiekrankheit; Chin. Journal of Contemporary Pediatrics, Vol 7, Nr. 3, Juni 2005 (Beglaubigte Übersetzung);

13. Huang Shuiming, Sun Zhangping, Fang Yucai: Klinische Beobachtung der Behandlung von allergischem Schnupfen und Bronchialasthma der Kinder mit dem Bioresonanztherapiegerät; Zhejiang Medical Journal (Beglaubigte Übersetzung), Ausgabe 6/ Band 27/2005;

14. Xu Minhong et al: Klinische Beobachtung der Behandlung von chronischem Nesselausschlag mit dem Bioresonanztherapiegerät, China Journal of Leprosy and Skin Disease, Volume 21, Nr. 7, Juli 2005 (Beglaubigte Übersetzung);

15. Zhang Xinlian, Wang Wenjie, Liu Qiang: Klinische Beobachtung über 54 Behandlungsfälle gegen Nesselausschlag mittels BICOM Bioresonanztherapiegerät; Wissenschaftliche und technische Kernzeitschrift Chinas, Zeitschrift der akademischen Aufsätze Chinas (Beglaubigte Übersetzung), Band 21, Nr. 8, Aug 2005;

 

Používame cookies
Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (tracking cookies). Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.